TƯ VẤN MIỄN PHÍ
HOTLINE: 0984.523.222
Vina Law » Thuế-Kế toán, Thủ tục-Biểu mẫu » Mẫu biên lai thu tiền phí, lệ phí không có mệnh giá
Thứ tư, 17 Tháng 07 2013 2:04 PMVina Law

Mẫu biên lai thu tiền phí, lệ phí không có mệnh giá

BIÊN LAI THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ KHÔNG CÓ MỆNH GIÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 153./2012/TT-BTC ngày 17 /09/2012 của Bộ Tài chính)

 

                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        Mẫu số:
Đơn vị thu…..                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        Ký hiệu:

Mã số thuế                                                                                                                                Số: 

BIÊN LAI THU TIỀN  PHÍ, LỆ PHÍ

Tên loại Phí, lệ phí: ……………………………………..

(Liên 1: Lưu tại cơ quan thu)

Tên đơn vị hoặc người nộp tiền: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

Số tiền: ………………………………………………………………………

(Viết bằng chữ): …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Hình thức thanh toán: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………

  

Ngày …... tháng ….năm 201..

Người thu tiền

                                                                                                           (Ký ghi rõ họ tên)

 

 

 

(In tại Công ty in ….. Mã số thuế ….)

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, Quý doanh nghiệp vui lòng liên lạc với VINA LAW để được tư vấn cụ thể!
back-to-top