TƯ VẤN MIỄN PHÍ
HOTLINE: 0984.523.222
Vina Law » Thuế-Kế toán, Thủ tục-Biểu mẫu » Mẫu thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí
Thứ năm, 18 Tháng 07 2013 8:38 AMVina Law

Mẫu thông báo phát hành biên lai thu phí, lệ phí

MẪU THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI THU PHÍ, LỆ PHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/09./2012 của Bộ Tài chính)

 

     ( 4a) Mẫu Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí đặt in

 

Đơn vị :…….

Số: …………..

V/v: phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức đặt in

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

  ……ngày……tháng……năm……

Kính gửi: Cục Thuế …..

1. Tên đơn vị đăng ký đặt in biên lai:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- Mã số thuế (nếu có)……………………………… Điện thoại………………………….

- Địa chỉ giao dịch……………………………………………………………………………..

- Tổ chức thu loại phí, lệ phí……………………………………………………………….

- Địa điểm thu phí, lệ phí tại:………………………………………………………………

2. Tên thủ trưởng cơ quan thu phí, lệ phí:………………………………………….

- Chứng minh thư số: ……., cấp ngày …… tháng …… năm…., tại ……………….

- Số điện thoại giao dịch:……………………………………………………………………..

Căn cứ Thông tư/Quyết định số ………. ngày…..của …….. quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí/lệ phí ……;

Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí;

Chúng tôi thông báo Cục Thuế …………… về việc đặt in và sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí, gồm các loại Biên lai sau: (nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên, số lượng từng loại Biên lai, ký hiệu từ số…đến số). Số biên lai này được đặt in tại …(ghi rõ tên nhà in) và đăng ký sử dụng tại địa phương ………từ ngày …….. và mẫu biên lai thu phí, lệ phí kèm theo.

Chúng tôi cam kết thực hiện việc in, phát hành, quản lý, sử dụng  biên lai theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước ./.

                                                                        THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU PHÍ, LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

(4b) Mẫu Thông báo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in

 

Đơn vị :…….

Số: …………..

V/v: Đề nghị được phát hành biên lai thu phí, lệ phí theo hình thức tự in

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……ngày……tháng……năm……

Kính gửi: Cục Thuế …..

1. Tên đơn vị đăng ký tự in biên lai:  …………………………………………………

- Mã số thuế ………………………………………. Điện thoại…………………………….

- Địa chỉ giao dịch……………………………………………………………………………..

- Tổ chức thu loại phí, lệ phí……………………………………………………………….

- Địa điểm thu phí, lệ phí tại:………………………………………………………………

2. Tên thủ trưởng cơ quan thu phí, lệ phí:………………………………………….

- Chứng minh thư số: ……., cấp ngày …… tháng …… năm…., tại ……………….

- Số điện thoại giao dịch:……………………………………………………………………..

3. Đăng ký sử dụng biên lai thu phí, lệ phí tự in như sau:

3.1 Căn cứ Thông tư/Quyết định số ………. ngày……của …….. quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí/lệ phí ……; Căn cứ Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí; Chúng tôi thông báo Cục Thuế …………… về việc tự in và sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí, gồm các loại Biên lai sau: (nêu cụ thể từng loại, mỗi loại có mấy liên, chức năng sử dụng của từng liên ). Số biên lai này đăng ký sử dụng tại địa phương ……………., từ ngày ……….

3.2 Hệ thống thống thiết bị in biên lai:

- Tên hệ thông thiết bị (máy tính, máy in, phần mềm ứng dụng) dùng để in Biên lai thu tiền phí, lệ phí;

- Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật tự in Biên lai thu tiền phí, lệ phí;

3.3 Mẫu Biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in (kèm theo);

3.4 Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan tới việc in, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu Biên lai thu tiền phí, lệ phí tự in trong nội bộ tổ chức.

Chúng tôi cam kết thực hiện việc in, phát hành, quản lý, sử dụng  biên lai theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước ./.

                                                                        THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU PHÍ, LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

    

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, Quý doanh nghiệp vui lòng liên lạc với VINA LAW để được tư vấn cụ thể!
back-to-top